Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Pramínek

 

    Ředitelka mateřské školy , jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Pramínek, Semanín,  stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
 

I.
   
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let, až do začátku povinné školní docházky. K předškolnímu vzdělávání se nepřijímají děti, které k 31.8. daného roku nedovrší dvou let. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (zákon 258/2000 Sb. – pravidelné očkování).

II.

 

      Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. **

Kritérium 

Bodové ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte *

Pobyt v obci Semanín

4

 

 Pobyt v jiné obci

 

 Věk dítěte****

 

 Dosažení 2 let věku do 31. 8.

 

0

 

Dosažení 3 let věku do 31. 8.

 

3

 

 

 Dosažení 4 let věku do 31. 8.

 4

 

 Dosažení 5 let věku do 31. 8.

 

5

 Individuální situace dítěte

 Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami

 

1

 Mateřskou školu navštěvuje sourozenec

 

 

2

 

 Sociální potřebnost ***

 

1

 

 

 

*   Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.  

 

** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

  

*** Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitelky - samoživitele, osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitelka požádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebnosti příslušné správní orgány.

 

**** Do mateřské školy jsou přijímány děti mladší 3 let, ,u kterých je předpoklad, že zvládnou režim v MŠ a jsou samostatné

                                               a) děti se samostatně oblékají a svlékají,

                                               b) děti se samostatně nají,

                                               c) děti jsou čistotné – nemají plenky,

                                               d) děti zvládají základní pravidla kulturně hygienických návyků.

 

 

 

III.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude postupováno podle věku dítěte (data narození), kdy bude upřednostněno dítě starší.

Doložení skutečností k posouzení kritérií je v zájmu zákonného zástupce.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti vydané v den zápisu. Posuzovány budou pouze žádosti, které budou podány do předem určeného termínu (včetně potvrzeného evidenčního listu).

 

 

 

 

 

V Semaníně   1.9.2018                                                                             Mgr. Marta Lederová

                                                                                                                  ředitelka ZŠ Semanín