Jdi na obsah Jdi na menu
 


Minimální preventivní program

1. 9. 2017

Minimální preventivní program 

2017/2018

(1. – 5. ročník)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Semaníně 1.9.2017                                                            Mgr.Lucie Kocůrková

 

 

Obsah

 

 1. Charakteristika školy
 2. Analýza současného stavu
 3. Závazné dokumenty
 4. Vytýčení sociálně patologických jevů
 5. Cíle a principy
 6. Úkoly pedagogických pracovníků
 7. Oblast prevence

Koordinace preventivních aktivit

 1. Instituce se kterými spolupracujeme
 2. Řešení přestupků
 3. Prevence a řešení šikany mezi žáky

 

 

 

 

 

1.     Charakteristika školy

 

Naše základní škola  je malá venkovská škola rodinného typu. V tomto školním roce jí navštěvuje 44 žáků.  Žáci jsou rozděleni do dvou dvoutřídek (2. a 3. ročník, 4. a 5. ročník), 1. ročník je v samostatné třídě. Dojíždějí k nám žáci z České Třebové.  Žáci různého věku se vzájemně ovlivňují, obohacují, starší pomáhají mladším, mladší se učí od starších. Děti se zúčastňují většiny akcí společně – kulturní pořady, zábavná odpoledne, sportovní soutěže, vycházky do přírody, naučně vzdělávací akce. Blízkost přírody je často využívána jak při vyučování, tak pro volnočasové aktivity. Toto spojení má dobrý vliv na vytváření kladného vztahu k přírodě. Žáci se tak učí přírodu ochraňovat a poznávat.

Pro společná setkávání žáků i rodičů využíváme i školní zahradu.

V počítačové třídě se žáci učí vyhledávat potřebné informace a zdokonalují se v práci s informační technikou, pomocí výukových programů procvičují již probrané učivo. Interaktivní tabule slouží k zábavnějšímu vyučování a k novým metodám v předávání a získávání informací z různých oblastí vzdělávání.

Žáci mohou po vyučování navštěvovat kroužek šikovných rukou a přírodovědný kroužek.

     Činnost školní družiny je bohatá, žáci zde všestranně rozvíjí své dovednosti.

   

 1. Analýza současného stavu

 

Ve škole převládá příznivé, bezpečné, sociálně pozitivní klima. Rodinná atmosféra umožňuje otevřené a včasné řešení vzniklých výchovných, vzdělávacích a sociálních problémů. Vzhledem k velkému počtu žáků ze sociálně slabších rodin řešíme častěji otázku záškoláctví  a také rasizmu. U vchodu je umístěna schánka důvěry, které mohou svěřit své problémy, ale mohou se se starostmi obrátit osobně na pedagogické pracovníky. Snažíme se o citlivý a individuální přístup v komunikaci. Také při jednání s rodiči upřednostňujeme otevřenost a vzájemnou důvěru.

 

3.     Závazné dokumenty.

 

 • Metodický pokyn MŠMT ČR č.j. 14514/2000-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
 • Metodický pokyn MŠMT ČR č.j. 28275/200-22  k prevenci a řešení šikanování
 • Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních platný od září 2016
 • Strategie prevence SPJ u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR na období 2002-2006
 • Metodický pokyn MŠMT ČR č.j. 10194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.

 

 1. Vytyčení sociálně patologických jevů.

 

Minimální preventivní program se zaměřuje na prevenci všech negativních sociálních jevů, které se ve škole mohou vyskytovat:

 • Drogových závislostí, alkoholismu a kouření
 • Kriminality a delikvence
 • Virtuálních drog (počítače, televize a video)
 • Patologické hráčství (gambling)
 • Záškoláctví
 • Šikanování, vandalismu a jiných forem násilného chování
 • Xenofobie, rasismu, intolerance, antisemitismu

V rámci primární prevence chceme poskytnout žákům co nejvíce informací o drogové problematice (přiměřeně věku), naslouchat jejich problémům, otevřeně s nimi hovořit, zvýšit jejich odolnost vůči těmto jevům a nabídnout jim alternativní způsob trávení volného času.

Zaměřujeme se na všechny žáky, zvláště potom na žáky se zdravotními problémy, se specifickými vzdělávacími potřebami a na děti s odlišnou etnickou příslušností.

 

 

 

 1. Cíle a principy

Rozvoj kompetencí žáků

 • Sociálních dovedností (navazování zdravých vztahů s ostatními, umění týmové práce, konstruktivní řešení konfliktu, otevřená komunikace)
 • Pozitivní vnímání sebe sama
 • Rozvoj osobnostních kvalit, které podporují zdravý rozvoj osobnosti (sebevědomí, altruismus, empatie, asertivita, vůle)

 

Demokratické řízení, efektivní pravidla vzájemného soužití

 • Učení se respektování lidských práv, individuálních potřeb a odlišností jednotlivců
 • Zapojení žáků do spoluvytváření pravidel vzájemného soužití ve škole
 • Vedení žáka k přijetí osobní zodpovědnosti k daným právům a povinnostem

 

Vytváření atmosféry vzájemnosti, důvěry, respektu a bezpečí ve škole

Přístup k informacím a práce s informacemi

 • Umění používat různé informační zdroje, kriticky zhodnotit, porovnat informace.       

           Vytváření vlastního názoru a životního postoje.

 • Poznání základních lidských potřeb (fyzických, psychických, emočních)

 

Spolupráce

 • Celé školy, všech žáků, učitelů – důvěra ve vztahu žák – žák a učitel – žák
 • Otevřená komunikace mezi školou a rodiči – otevřenost a důvěra ve vztahu učitel (škola) – rodič
 • Spolupráce učitelů v rámci pedagogického týmu
 • Propojení školy s dalšími institucemi (odb. pracoviště, organizace působící v oblasti primární prevence)

 

 

6.Úkoly pedagogických pracovníků.

Ředitel

 • koordinovat, pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat preventivní činnost
 • spolupracovat s rodiči a institucemi, které se podílejí na prevenci
 • v rámci možností usilovat o zajištění finančních prostředků určených na aktivity
 • ve spolupráci s třídními učiteli řešit přestupky proti Řádu školy, které souvisí se sociálně patologickými jevy
 • zajišťovat informovanost a vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů

 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci

 • neustále aktualizovat své poznatky a informace z oblasti prevence
 • v rámci DVPP se účastnit akcí zaměřených na problematiku prevence sociálně patologických jevů
 • v rámci možnosti svého vyučovacího předmětu řešit problematiku SPJ
 • v rámci možnosti svého předmětu zavádět do vyučování prvky etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu, preventivní výchovy
 • klást důraz na lidská a občanská práva a povinnosti, úctu k lidskému životu, toleranci, respekt k odlišnosti
 • působit na žáky vlastním příkladem
 • neopomíjet a nepřecházet veškeré příznaky a projevy společensky nežádoucích jevů, či rodícího se problému
 • spolupodílet se na řešení výše zmíněných problémů s vedením školy a příslušnými institucemi

 

 1. Oblast prevence

 

Prevence musí probíhat v jednotlivých vyučovacích hodinách s cílem učit žáky poznávat své okolí, sebe sama a vážit si sebe sama, svého zdraví, každého člověka a národu s využitím všech dostupných podmínek, daných volnočasových aktivit mimo vyučování, vycházek, sportovních, kulturních akcí (kino, divadlo, sport), poznávacích soutěží, školních výletů a podobně.

     Nejúčinnější prevencí sociálně patologických jevů jsou společně vytvořená a dodržovaná pravidla ve třídě, výchovné skupině a ve škole. Jedná se o pravidla týkající se soužití v konkrétním společenství žáků, pedagogů a ostatních zaměstnanců školy, a o pravidla provozu a chodu školy (vnitřní řády). Pravidla soužití jsou „nepsaná“. Jedná se o pravidla vzájemného respektu, úcty, důvěry, empatie a dalších životních kvalit a dovedností. Pravidla se týkají všech.

      V jednotlivých předmětech vytvářet optimální podmínky pro proces, vytváření dovedností v sociální komunikaci, zvládání sociálních vztahů a stresových situací mezi žáky a učiteli.

přílišným varováním a odstrašováním.

Dodržovat ustanovení Úmluvy o právech dítěte ve smyslu „práva dítěte na fyzický, duševní, morální, duchovní a sociálně zdravý rozvoj“, zajišťovat podmínky optimálního rozvoje žáků. Celá škola musí vynaložit všechny síly na ochranu dětí před zanedbáváním výchovy a nedůslednou ochranou dětí před škodlivými vlivy.

          Optimalizovat vztahy mezi žáky a všemi pedagogickými pracovníky školy. Věnovat zvýšenou pozornost žákům handicapovaným, žákům se zdravotními a sociálními riziky.    Zajišťovat dostatečné množství volnočasových aktivit. Aplikovat vhodné a dostupné formy propagace zdraví a zdravého životního stylu ve vzdělávání a režimu žáků. Vytvářet podmínky pro praktické uplatňování poznatků, dovedností a postojů z oblasti zdravého životního stylu, které žáci získali ve výuce, v každodenním školním i domácím režimu.

 

8. Instituce se kterými spolupracujeme.

Odbor sociální věcí a zdravotnictví MÚ Česká Třebová

Nezisková organizace Naděje

Policie ČR

Speciálně pedagogické centrum Kamínek Ústí nad Orlicí

 

9.Řešení přestupků

 Na začátku školního roku byli žáci podrobně seznámeni se školním řádem a také s důsledky, které ponesou za jeho porušení.

V případě, že selže prevence na škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením:

 individuální rozhovor se žákem, spolupráce s rodinou, popř. uvědomění odborníků a ostatních   institucí

 • v případě nezájmu rodičů uvědomit odbor soc. věcí – péče o dítě (např. neomluvené hodiny)
 • spolupráce s PPP
 • oblast zdravotnictví – vzájemná informovanost a spolupráce na protidrogové prevenci
 • policie – řešení trestní činnosti na škole ( č.j. 25 884/2003-24)
 • Pokud se objeví šikana na škole, bude postupováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci šikanování mezi žáky škol a školských zařízení .

 

10.Prevence a řešení šikany mezi žáky školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola a mateřská škola Pramínek, SemanínSemanín 118, 560 02 Česká Třebová, IČO 75015986
Prevence a řešení šikany mezi žáky školy

 

Zpracováno v souladu s metodický pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j. 14 514/2000-51.

           

Obsah:

·           Charakteristika šikanování

·           Projevy šikanování

·           Prevence šikanování

·           Postup při řešení šikanování

 

Vypracoval: Mgr.Lucie Kocůrková ředitelka školy

V Semaníně , dne 17.3.2015

 

 

Charakteristika šikanování

      Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků.  Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševním a tělesném zdraví.

      Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů vydírání, omezování osobní svobody, útisku, ublížení na zdraví, loupeže, vzbuzení důvodné obavy, poškození cizí věci, zná a pod.

 

Projevy šikanování

Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu s následky především na psychickém zdraví. Jejich znaky je možno rozdělit podle různých hledisek přibližně do následujících skupin :

·        verbální přímé a nepřímé,

·        fyzické přímé a nepřímé,

·        aktivní a pasivní.

 

 

 

 

 

 

Prevence šikanování

 • S podstatou, formami a nebezpečnými důsledky šikany jako antisociálního chování jedinců i skupin žáků budou pravidelně seznamování všichni žáci, učitelé a vychovatelé.
 • Učitelé se budou zúčastňovat  akreditovaných kurzů k problematice šikanování.
 • Do prevence šikanování budou zapojeni i  nepedagogičtí pracovníci.

 

Postup při řešení šikany

 

1.Bezprostřední záchrana oběti.

2.Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování.

3.Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.

4.Pokračující pomoc a podpora oběti.

5.Nahlášení policii.

6.Vlastní vyšetřování.

 

Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění), ředitel školy nebo školského zařízení oznámí tuto skutečnost Policii ČR.

Ředitel školy oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá přestupky, ředitel školy zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu.

Při předcházení případům šikany a při jejich řešení bude vedení školy spolupracovat s dalšími institucemi a orgány. Zejména:

 • v resortu školství – s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné péče, speciálně pedagogickými centry,
 • v resortu zdravotnictví – s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie,
 • v resortu sociální péče – s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence (možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými stranami, s rodinou),
 • případně s NNO specializujícími se na prevenci a řešení šikany.

 

V mimořádných případech se užijí další opatření:

 • Doporučení rodičům na dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučení realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místě příslušném diagnostickém ústavu.
 • Podání návrhu orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu.
 • Vyrozumění policejního orgánu, došlo-li k závažnějšímu případu šikanování.